A MONTH | NJE MUAJ

Kosovo|2017|25’|F|Director: Zgjim Terziqi

Ana është një grua 40 vjeçare e verbër e pamartuar, e cila jeton me marrëveshjen e katër motrave të saj. Marrëveshja e tyre qëndron në faktin se çdo një nga katër motrat do të kujdeset për Anën në shtëpitë e tyre përkatëse për një muaj.

Ana is a 40-year-old unmarried blind women who lives the agreement of her four sisters. Their pact concludes that every one of the four sisters will take care of Ana at their respective homes for a month each.

DECISION | VENDIM

North Macedonia|2018|21’|F|Albanian Premiere| Director: Agim Abdula

Një grua e vjetër është nën kujdesin e një të riu, i cili në të vërtetë ka rolin e një kujdestari. Më vonë, ai takon një hajdut të zakonshëm dhe i kërkon atij të shkojë në apartamentin e zonjës së vjetër. Ai arrin të bindë hajdutin për të bërë vjedhjen edhe pse ky i fundit shpreh mosgatishmërinë e tij.

An old lady is being closely watched by a young man, who actually acts like a caring one. Later on, he meets an ordinary thief and asks him to break in the old lady’s apartment. He manages to convince the thief to do the theft even though the latter expressed his unwillingness.

EVA

Switzerland|2018|15’|FIC|Regional Premiere| Director: Xheni Alushi

Eva është një vajzë e re e mbyllur në vetvete që zbulon një portë në një botë paralele, në të cilën ajo gjen ngushëllim dhe lehtësi për fajin e saj.

Eva is an introverted young girl who discovers a gateway to a parallel world, in which she finds comfort and ease for her guilt.

FAR | LARG

Germany|2018|13’|FIC| Director: Arian Dalladaku

Filmi ka të bëjë me Rronin , një djalë i ri shqiptar nga Kosova që përballet me pritshmëritë e tij për të shkuar ilegalisht në Gjermani.

The film deals with Rron, a young Albanian guy from Kosovo faces his expectations of going illegally to Germany.

PAMÇKA

Germany|2018|11’|FIC|Albanian Premiere| Director: Elda Sorra

Aksi, qeni i pekinez i nënës ka ngordhur. Marina, vajza e vogël, e cila ende jeton me nënën e saj, është udhëzuar të shkojë dhe të marrë Gretën, motrën e saj më të madhe. Greta, e cila përpiqet të distancohet nga familja e saj, ngadalë ndjek kërkesën e tyre dhe mëson në drekë se nëna, duke varrosur qenin në kopsht, ka bërë një zbulim, i cili me sa duket i përkiste babait të vdekur ….

Axi, the mother’s Pekingese dog has died. Marina the younger daughter, who still lives with her mother, is instructed to go and get Greta, her older sister. Greta, who tries to distance herself from her family, reluctantly follows their request and learns at lunch that the mother, while burying the dog in the garden, has made a finding, which apparently belonged to the long-dead father.

ON THE ROAD | RRUGES

Albania|2019|15’|FIC|Albanian Premiere| Director: Irdit Kaso

Adi, një burrë 35 vjeçar po kthehet nga puna. Në rrugën e tij për shtëpi ai shikon një aksident dhe ndalon për të ndihmuar. Bateria e telefonit ka rënë kështu që ai nuk mund të kërkojë ndihmë. Ai është i detyruar të marrë çiftin e përfshirë në aksident në spital me makinën e tij. Adi e njeh burrin e aksidentuar si politikanin Z. Mere. Në rrugën e tyre në spital, z. Mere e kupton se vajza e re ka vdekur kështu që ai ikën, duke e lënë Adin me gruan e vdekur të re në makinën e tij.

Adi, a 35 year old man is returning home from work. On his way home he notices an accident and stops to help.  His phone’s battery is dead so he can’t call for help. He is forced to take the couple involved in the accident to the hospital in his car. Adi recognizes the accidented man as the politician mr. Mere. On their way to the hospital mr. Mere realizes the young woman has died so he flees, leaving Adi with the dead young woman in his car.

THE REMIGRANT

Kosovo|2017|20’|FIC| Director: Astrit Alihajdaraj

Remigranti tregon një histori për Bashkimin (50) dhe djalin e tij Besnikun (17). Ata kanë shumë gjëra të përbashkëta. Të dy duhet të linin shtëpitë e tyre në moshë të re. Babai duhej të ikte në Austri për shkak të luftës në Kosovë dhe djali i tij duhet të kthehet në Kosovë me kërkesë të babait. Kthimi në Kosovë pas shtatëmbëdhjetë vjetësh në Vjenë është një test shumë i vështirë për të dy. Dëshira e fortë për vendin e fëmijërisë lidh dhe ndan babanë dhe djalin po njësoj.

The Remigrant tells a story about Bashkim (50) and his son Besnik (17). They have a lot in common. They both had to leave their homes at their young age. The father had to flee to Austria because of the war in Kosovo and his son has to go back to Kosovo at the request of the father. The return to Kosovo after seventeen years in Vienna is a hard growing up test for both of them. The strong desire for the place of childhood connects and separates father and son alike.