Mikaela MINGA

Mikaela Minga (PhD) është etno/muzikologe pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të
Artit në Tiranë. Gjithashtu, ajo është pedagoge e ftuar në Universitetin e Arteve për lëndët: Muzika dhe
filmi, si dhe Jazz dhe popular music. Fusha kërkimore e saj përfshin muzikat e shekullit XX (qofshin ato
tradicionale, popular dhe ato artistike), me një focus specifik ndaj praktikave muzikore urbane në Shqipëri
dhe Mesdhe, muzikës së filmit, si dhe dinamikave të muzikëbërjes në regjimet diktatoriale. Ajo është autore
e disa monografive si: Luciano Berio dhe Folk Songs, 2008; Spanja Pipa e la canzone urbana di Korça, 2015 (me
bashkë-autor Nicola Scaldaferri), Tinguj që rrëfejnë, tinguj që rrëfehen, 2020; albumit muzikor Aromanian
songs from Drenova/Këngë arumune të Drenovës, 2018 (përgatitur në bashkëpunim me Josif Mingën) dhe të
një sërë artikujve e eseve.

Mikaela Minga (PhD) is an ethno/musicologist and research scholar at the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies in Tirana. She is also invited lecturer at the University of Arts, teaching courses on film music, jazz and popular music. Her main research areas include 20th century musics (popular, traditional, and art musics), with particular focus towards the urban practices in Albania and the Mediterranean, film music, and the dynamics of music-making in the dictatorial regimes. She is author of monographs such as Luciano Berio dhe Folk Songs, 2008; Spanja Pipa e la canzone urbana di Korça, 2015; Tinguj që rrëfejnë, tinguj që rrëfehen, 2020; the musical album Aromanian songs from Drenova/Këngë arumune të Drenovës, 2018 (edited with Josif Minga) and of numerous essays and journal articles.

Ylljet Aliçka

Ylljet Aliçka ëSHTë SKENARIST, SHKRIMTAR DHE REGJISOR.
Përgjegjës për Komunikimin dhe Kulturën-Delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë
(1998-2007);
Ambasadori i Shqipërisë në Francë, Monako, Portugali, UNESCO, (2007-2009);
Përfaqësuesi i Shqipërisë në Eurimage, Këshilli i Evropës (2014-2019)
Prof.Dr: Universiteti Mesdhetar Shqiptar, Universiteti i Arteve të Tiranës (Psikologjia e të mësuarit, shkrimi i skenarit…);
Publikime: 19 proza artistike, të përkthyera dhe të botuara në frëngjisht, italisht, arabisht,
Gjuhët Kineze, Perse, Norvegji, Çeke, Polake, Gjermane dhe Esperanto
Skenarist dhe regjisor
• Autor i skenarit “Sllogans” film shqiptaro-francez, 2001. Filmi u zgjodh në Festivalin e Filmit në Kanë 2001, Çmimi i kritik]s
s] t] rinjve, “Skenari më i mirë”, Festivali i Filmit Shqiptar , 2016; Çmimi i artë në Festivalin Ndërkombëtar të Tokios, 2001, Çmimi
i Parë i Festivalit të Filmit në Cottbus ..
• Autor dhe regjisor i skenarit “Një kronikë provinciale, film francez-italo-shqiptar,. Çmimi i parë i Festivalit Est-West, Paris
2012
• Autor i skenarit “The Expat” ”Film gjermano-shqiptaro-maqedonas, 2017
• Autor dhe regjisor i skenarit t] filmit 30 min. “Lulet Plastike” 2016,: Çmimi i Parë HIPFF (Hollywood International Moving
Pictures Film Film Festival) dhjetor 2016, i zgjedhur në më shumë se 6 festivale ndërkombëtare.
• Autor i skenarit të filmit 25 min “Poeti”, maj 2018,
• Autor i skenarit të filmit 20 min “Profesionisti”, 2020
• Autor i skenarit të filmit 25 min “Mbjellja e pemëve”, 2021

Ylljet Aliçka is an Albanian writer scriptwriter and director.
Responsible of Communication-Culture-Delegation of the European Union in Tirana
(1998-2007);
Ambassador of Albania in France, Monaco, Portugal,Albanian Permanent Delegate –
UNESCO, (2007-2009);
Representative of Albania at Eurimage, Council of Europe (2014-2019)
Prof.Dr: Albanian Mediterranean University, University of Arts of Tirana
(Psychology of Learning, Script writing…);
Publications :19 fiction prose, translated and published in French, Italian, Arab,
Chinese, Perse, Norway,Czech, Polish, German and Esperanto languages
Scripts, and director
• Author of the screenplay “Slogans “ French Albanian film, based on the book “Stone slogans”-Aliçka, 2001.The film was selected in the Film Festival of Cannes 2001, Prize of youth critic,“Best script”, Albanian Film Festival, 2016
Golden prize in the International Festival of Tokyo, 2001, First Prize Film Festival of Cottbus…..
• Author and director of the screenplay “A chronicle from province” French-Italian-Albanian film based on the book “Compromise”-Aliçka, 2009.First prize of the Festival Est-West, Paris 2012
• Author of the screenplay “The Expat”” German-Albanian-Macedonian film based on the book “Les etrangeres”-Aliçka, 2017
• Author and director of the screenplay and Director of 30 min film fiction “Plastic flowers” 2016, :First Prize HIPFF (Hollywood International Moving Pictures Film Festival) December 2016, selected in more than 6 international festivals….
• Author of the screenplay of 25 min “The Poet”, May 2018, selected Festival de Film d’Aubagne..
• Author of the screenplay of 20 min “The professional”,2020
• Author of the screenplay of 25 min “Plantation of the trees”,2021.

Genci FUGA

Genci Fuga Prof.Asoc. është aktor profesionist dhe pedagog pranë Universitetit të Arteve Tiranë.
Pasi përfundoi studimet e larta neëFakultetin e Artit Skenik në vitin 1993, fitoi një bursë për studimet pasuniversitare
në British American Drama Academy (BADA) në Londër,Angli.
Ka një eksperiencë të gjatë artistike ku numëron me shumë se 33 role në teatër dhe me shumë se 10 role në
projekte filmike.
Momentalisht është pedagog i lendëve, Mjeshteri Aktori, Regjisurë dhe Fjalë Artistike, pranë Universitetit
të Arteve.

Genci Fuga Assoc. Prof. is an professional actor and lecturer at the University of Arts Tirana.
After graduating from the Faculty of Performing Arts in 1993, he won a postgraduate scholarship to the British American Drama Academy (BADA) in London, England.
Has a long artistic experience where he counts with more than 33 roles in theater and more than 10 roles in film projects.
He is currently a lecturer on Faculty of Stage Arts, on subjects; Stage Direction, Acting and Voice.