Rooms | Dhomat

Germany |2018|23’|Regional Premiere| Directors: Christian Zipfel

Që nga sedentizmi, njerëzimi ka krijuar dhoma të mbyllura dhe të rregulluara në mënyrë rigoroze. Ato lehtësojnë kënaqësinë e nxitjeve njerëzore dhe për këtë arsye ofrojnë një bazë për kulturën tonë. “DHOMAT” do t’ju lejojnë të zhyteni në pesë realitete të dhomave intime. Duke pasur një pamje antropologjike mbi botën e paraqitur, narracioni ndjek proceset arkaike të dhomave dhe shikon zhvillimin fizik të
dramatizuar brenda tyre. Dhomat përcaktohen më shumë një konstrukt i rëndësishëm shoqëror sesa thjesht hapësirë e kufizuar nga mure. Cilat funksione themelore kanë dhomat për njerëzimin? A është e mundur të mos u bindemi ose të vëmë në dyshim rregullat e kulturës sonë?

Çfarë ndodh në një dhomë, kur civilizimi lihet pas kësaj hapësire?
Ever since sedentism, mankind has been creating closed and strictly regulated rooms. They facilitate the satisfaction of human drives and therefore provide a basis for our culture. “ROOMS” will let you immerse into five intimate room realities. Having an anthropological view on the presented world, the narration follows the rooms’ archaic processes and watches the rooms’ dramatized physical development. The rooms are defined as a socially important construct rather than just space framed by walls. Which fundamental functions do rooms have for mankind?
Is it possible to disobey or question our culture’s rules? What happens to a room, when civilisation has left its space?

VR Free | Pa VR

Italy|2019|10’|Regional Premiere| Director: Milad Tangshir

VR Free (Ne jemi të lirë) është një dokumentar i shkurtër i realitetit virtual që eksploron natyrën e hapësirave të burgosjes duke portretizuar disa fraksione të jetës brenda burgut të Torinos. Filmi gjithashtu kap reagimin e pak të burgosurve gjatë shikimit të pamjeve gjithëpërfshirëse të jetës jashtë burgut. Duke përdorur kufje VR, të burgosurit marrin pjesë virtualisht në disa situata publike dhe intime, të cilat nuk janë më brenda mundësive të tyre.

VR Free (We Are Free) is a short virtual reality documentary which explores the nature of incarceration spaces by portraying some fractions of life inside the Turin prison. The film also captures the reaction of few inmates during their brief encounter with immersive videos of life outside of prison. By using VR headsets, the prisoners get to virtually participate in some public and intimate situations, which are no longer within their reach.

The room of Hermann | Dhoma e Herman-it

Switzerland |2019|8’|Regional Premiere| Director: Antonio Librera

Fantazma e një veterani të Luftës së Dytë Botërore endet në sallat e Hotel Val Sinistra, një vend me të cilin shpirti i tij është i lidhur thellë. Në endjen e tij dhe vëzhgimin e mysafirëve të hotelit, ai na tregon për detaje të jetës së tij të kaluar, të tilla si arratisja nga lufta që e solli në Zvicër, dashurinë që filloi të ndjente për infermieren që e kishte trajtuar dhe vdekjen e tij misterioze . I mërzitur gjatë një koncerti, ai do të zbulojë arsyen pse e përndjek hotelin.

The ghost of a World War II veteran wanders the halls of the Hotel Val Sinistra, a place where the spirit is deeply bound. In his
wandering and spying on hotel guests, he tells us about details of his past life, such as his escape from the war that brought him
to Switzerland, the love he began to feel for the nurse who had treated him, and his mysterious death. Conjured during a seance, he
will reveal the reason why he haunts the hotel.

The Inhabited House | Shtëpia e pabanuar

Australia/Argentina |2019|7’|Regional Premiere| Director: Diego Kompel

Një reflektim dashamirës për rrjedhat e jetës familjare përgjatë brezave, ky film i shkurtër VR sjell shtëpinë e gjyshërve të krijuesit, dikur një vend i mbledhjeve të bujshme familjare, momentalisht përsëri në jetë.

A loving reflection on the flows of family life aover generations, this short VR-film brings the house of the creator’s grandparents, once a site of boisterous family gatherings, momentarily back to life..

11.11.18

Belgium/France |2018|12’|Albanian Premiere| Directors: Django Schrevens & Sébastien Tixador

11.11.18 është një përvojë interaktive e realitetit virtual. 11 nëntor 1918 rreshteri Broulard shfaqet në mes të në hendeku i
plagosur rëndë.

11.11.18 is an interactive virtual reality experience. November 11 1918 in the middle of the trench, Sergeant Broulard is heavily injured.