11.11.18

BEL/FRA |2018|12’|Regional Premiere| Directors: Django Schrevens & Sébastien Tixador

11.11.18 është një përvojë interaktive e realitetit virtual. 11 Nëntor 1918, në mes të një llogoreje, gjendet Rreshter Broulard i plagosur rëndë.

11.11.18 is an interactive virtual reality experience. November 11 1918 in the middle of the trench, Sergeant Broulard is heavily injured.

ROOMS

Germany |2018|23’18″|Regional Premiere| Director: Christian Zipfel

Njerëzimi ka krijuar dhoma të mbyllura dhe të rregulluara rreptësisht që nga sedentizmi. Ato lehtësojnë kënaqësinë njerëzore dhe për këtë arsye ofrojnë një bazë për kulturën tonë. “ROOMS” do t’ju lejojë të zhyteni në pesë realitete intime të dhomës. Duke pasur një pamje antropologjike mbi botën e paraqitur, narracioni ndjek proceset arkaike të dhomave dhe shikon zhvillimin fizik të dramatizuar të dhomave. Dhomat përcaktohen më shumë si një ndërtim i rëndësishëm shoqëror sesa hapësirë e përshtatur nga muret. Cilat funksione themelore kanë dhomat për njerëzimin? A është e mundur të mos bindemi ose të vihen në dyshim rregullat e kulturës sonë? Çfarë ndodh me një dhomë, kur civilizimi ka lënë hapësirën e tij?

Ever since sedentism, mankind has been creating closed and strictly regulated rooms. They facilitate the satisfaction of human drives and therefore provide a basis for our culture. “ROOMS” will let you immerse into five intimate room realities. Having an anthropological view on the presented world, the narration follows the rooms’ archaic processes and watches the rooms’ dramatized physical development. The rooms are defined as a socially important construct rather than just space framed by walls. Which fundamental functions do rooms have for mankind? Is it possible to disobey or question our culture’s rules? What happens to a room, when civilisation has left its space?

THE INHABITED HOUSE

Australia/Argentina |2019|7’|Regional Premiere| Director: Diego Kompel

Një reflektim dashamirës mbi rrjedhat e jetës familjare, brez pas brezi, ky film i shkurtër VR sjell shtëpinë e gjyshërve të krijuesit, dikur një vend ku rikthehen në jetë përkohësisht gëzimet familjare.

A loving reflection on the flows of family life aover generations, this short VR-film brings the house of the creator’s grandparents, once a site of boisterous family gatherings, momentarily back to life.

THE ROOM OF HERMANN

Switzerland |2019|8’45″|Regional Premiere| Director: Antonio Librera

Fantazma e një veterani të Luftës së Dytë Botërore shëtit në sallat e Hotel Val Sinistra, një vend ku shpirti është i lidhur thellësisht. Në shëtitjen dhe spiunimin e tij për mysafirët e hotelit, ai na tregon për detaje nga jeta e tij e kaluar, si arratisja e tij nga lufta që e solli në Zvicër, dashuria që ai filloi të ndjejë për infermieren që e kishte trajtuar, dhe vdekjen e tij misterioze. Në një seancë kontakti, ai do të zbulojë arsyen pse fanitet nëpër hotel.

The ghost of a World War II veteran wanders the halls of the Hotel Val Sinistra, a place where the spirit is deeply bound.   In his wandering and spying on hotel guests, he tells us about details of his past life, such as his escape from the war that brought him to Switzerland, the love he began to feel for the nurse who had treated him, and his mysterious death. Conjured during a seance, he will reveal the reason why he haunts the hotel.     

VR FREE

Italy |2019|10’|Albanian Premiere| Director: Milad Tangshir

VR Free (Ne jemi të Lirë) është një dokumentar i shkurtër në realitetin virtual i cili eksploron natyrën e hapësirave të burgjeve duke portretizuar disa fraksione të jetës brenda burgut të Torinos. Filmi gjithashtu kap reagimin e disa të burgosurve gjatë takimit të tyre të shkurtër me video zhytëse të jetës jashtë burgut. Duke përdorur kufjet VR, të burgosurit praktikisht marrin pjesë në disa situata publike dhe intime, të cilat nuk janë më në mundësitë e tyre.

VR Free (We Are Free) is a short virtual reality documentary which explores the nature of incarceration spaces by portraying some fractions of life inside the Turin prison. The film also captures the reaction of few inmates during their brief encounter with immersive videos of life outside of prison. By using VR headsets, the prisoners get to virtually participate in some public and intimate situations, which are no longer within their reach.